Stadgar för Umeå Segelsällskaps Hamnförening

 

1. Föreningens firma och ändamål
Föreningens firma är Umeå Segelsällskaps Hamnförening.
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen genom att å
föreningens markområde upplåta hamnplats, klubbstuga och övriga inom
hamnanläggningens befintliga anordningar till nyttjande utan begränsning till tiden.
Medlems rätt på grund av sådan upplåtelse kallas nyttjanderätt till kajplats. Medlem
som har nyttjanderätt kallas nyttjanderättshavare. Föreningen har även till ändamål att
främja Umeå Segelsällskaps intressen genom att till dess medlemmar upplåta
klubbstuga och funktionärsrum, jolleuppläggningsplats, jollebrygga, förvaringslokal för
segelsällskapets materiel och mark till Segelsällskapets båthus.

2. Medlemskap
Föreningens medlemmar skall vara medlem som vunnit inträde i föreningen enligt P 3
nedan.

3. Inträde
Inträde i föreningen kan beviljas den som är medlem i Umeå Segelsällskap och som
erhåller nyttjanderätt till kajplats genom upplåtelse av föreningen. Nyttjanderätt
upplåtes skriftligen. Nyttjanderättsinnehavare erhåller ett nyttjanderättsbevis som skall
innehålla uppgift om grundavgift för nyttjanderätten samt ändamålet med upplåtelsen.
Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen. Om uppsägning och inlösen av
nyttjanderätt stadgas i punkterna 5 och 6.

4. Avgifter
Grundavgift och årsavgift för nyttjanderätten fastställs av föreningsstämma. Årsavgiften
avvägs så att den täcker föreningens kostnader för drift och underhåll av anläggningen. I
årsavgiften ingår ersättning för värme och varmvatten, elektrisk ström, renhållning och
konsumtionsvatten. För Umeå Segelsällskaps nyttjande av anläggningen enligt P1 äger
föreningen uttaga skälig årlig avgift.

5. Överlåtelse av nyttjanderätt samt övergång till dödsbo
Överlåtelse och upplåtelse av nyttjanderätt får ej ske till annan än föreningen.
Utan hinder av första stycket får dödsbo efter avliden nyttjanderättshavare utöva
nyttjanderätten. Sedan ett år förflutit från dödsfallet äger föreningen inlösa
nyttjanderätten enligt P 6 om inte dödsbodelägare övertar nyttjanderätten.

6. Uppsägning och inlösen av nyttjanderätt
Nyttjanderättshavaren kan sedan 6 månader förflutit från det nyttjanderätten uppläts
uppsäga sin nyttjanderätt och därigenom bli fri från sina förpliktelser som
nyttjanderättshavare.
Uppsägning görs skriftligen till styrelsen. Föreningen är skyldig att senast 6 månader
efter mottagen uppsägning inlösa nyttjanderätten mot belopp som årligen fastställs av
föreningsstämman.
Uteslutning ur föreningen eller ur Umeå Segelsällskap innebär även uppsägning av
nyttjanderätten. Sedan 3 månader förflutit efter det beslutet om uteslutning delgivits
nyttjanderättshavaren övergår nyttjanderätten till föreningen. Föreningen är därvid
skyldig att omedelbart inlösa nyttjanderätten mot belopp som sägs i andra stycket.
Föreningen äger därvid rätt att ur inlösenbeloppet tillgodogöra sig förfallna och ogäldna
avgifter som belastar nyttjanderättshavaren liksom andra ersättningsanspråk
föreningen kan ha gentemot nyttjanderättshavaren.

7. Rättigheter och skyldigheter
Föreningen äger rätt disponera kajplats då den inte används av nyttjanderättshavaren.
Nyttjanderättshavare eller den han sätter i sitt ställe åligger att delta i det antal
arbetsträffar per år som föreningsstämman beslutar. Om nyttjanderättshavare inte
fullgör sin arbetsskyldighet skall han i stället erlägga en extra avgift som
föreningsstämman årligen beslutar. Nyttjanderättshavaren skall vidare iaktta de
särskilda föreskrifter som styrelsen beslutar.

8. Styrelse
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, hamnbas, stug- och
miljöansvarig och tre bryggbasar. Styrelseledamöterna väljs på följande tidsperioder:
ordföranden väljs varje år, vice ordföranden, sekreteraren, bryggbas 1 och 3 väljs under
år med udda årtal och kassör, hamnbas, stug- och miljöbas och bryggbas 2 väljs under år
med jämna årtal.
Till styrelsen ska adjungeras representant för Umeå Segelsällskap med yttrande- och
yrkanderätt.

9. Revisorer
För granskning av styrelsens förvaltning skall finnas två revisorer.
En revisor och suppleant utses av ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa
ordinarie stämma hållits. En revisor utses av Umeå segelsällskap.

10. Säte och firmatecknare
Styrelsen har sitt säte i Umeå kommun.
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av ordföranden, vice ordföranden,
hamnbasen, sekreteraren samt kassören, två i förening.
Föreningens plusgiro och post tecknas av ordföranden och kassören var för sig.
Föreningens ombud gentemot bank är ordföranden och kassören var för sig.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.

11. Beslutsförhet
Styrelsen är beslutsför när det vid sammanträdet närvarande ledamöter överstigen
hälften av totala antalet styrelseledamöter.
Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig och vid
lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden, dock att giltigt beslut fordrar
enhällighet när för beslutsförhet minsta antal ledamöter är närvarande.

12. Styrelsens arbetsuppgifter och befogenheter
Styrelsen ansvarar för hamnanläggningen.
Styrelsen skall verka för att anläggningens tekniska standard hålles på en hög nivå inom
budgetens ram samt förebygga och förhindra onödig förslitning och förstörelse av
föreningens egendom. Styrelsen skall övervaka att hamnordningen efterlevs samt lämna
information till medlemmarna om anläggningens drift, om faror och olycksfallsrisker.
Styrelsen skall därutöver:
– uppbära avgifter.
– upprätta förslag till budget
– vara kontraktspartner
– handha kontakter med myndigheter
– vara budgetansvarig
– upplåta, säga upp och inlösa nyttjanderätt enligt stadgarna
– besluta om uthyrning av anordning inom hamnanläggningen
– utesluta medlem enligt P 24
– fördela kajplatser
– Besluta om arrenden inom hamnanläggningen
– samordna föreningens verksamhet med Umeå Segelsällskaps aktiviteter.

13. Hamnbas,
Hamnbasens arbetsuppgifter:
– fördela kajplatser enligt styrelsebeslut samt anvisa gästplatser
– organisera och övervaka utläggning av förtöjningsmaterial
– ansvara för hamnanläggningens arbetsmaterial
– föreslå nyinvesteringar och underhållsåtgärder.

14. Bryggbas
Bryggbasens arbetsuppgifter:
– ansvara för den allmänna ordningen på bryggan
– meddela hamnbasen om erforderliga reparationer och skador som åsamkats bryggan
– hålla kontakt med bryggans nyttjanderättshavare och på anfordran från hamnbasen eller stug- och miljöbasen kalla nyttjanderättshavarna till arbetsträff
– i övrigt lämna hamnbasen och stug- och miljöbasen hjälp.

15. Stug- och miljöbas
Stug- och miljöbasens arbetsuppgifter:
– ansvara för klubbstugan och parkeringen
– organisera och övervaka städning av klubbstugan och området
– föreslå nyinvesteringar och underhållsåtgärder.

16. Arbetsträffar
Det åligger hamnbasen och stug-och miljöbasen att senast en månad före ordinarie
stämman inge förslag till styrelsen om erforderligt antal arbetsträffar för kommande
verksamhetsår.
Vid oförutsett behov äger vederbörande bas kalla ihop medlemmarna till extra
arbetsträffar.

17. Valberedning
Föreningsstämman utser valberedning som skall bestå av tre personer, varav en till
sammankallande.
Valberedningen skall till ordinarie stämma avge förslag på personer till val:
– styrelseledamöter (P8)
– en revisor och en revisorssuppleant (P9)

18. Räkenskapsår och revision
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 september till 31 augusti.
Senast tre veckor före ordinarie stämma avlämna förvaltningsberättelse, vinst- och
förlusträkning samt balansräkning.

19. Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålles i november månad i omedelbar anslutning till Umeå
Segelsällskaps ordinarie årsmöte.
Extra föreningsstämma hålles då styrelsen eller revisorerna finner skäl därtill eller då
minst 1/10 av samtliga röstberättigade skriftligen begärt det hos styrelsen med
angivande av ärende som önskas behandlat.

20. Ärenden vid ordinarie föreningsstämma
På ordinarie stämma skall förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman
2. val av sekreterare vid stämman
3. val av två justeringsmän
4. upprättande av röstlängd
5. fråga om kallelse skett stadgeenligt
6. styrelsens årsredovisning.
7. revisorernas berättelse.
8. fastställande av balansräkning
9. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. fastställande av budget för kommande verksamhetsår
11. fastställande av avgifter
12. val av styrelseledamöter och suppleanter
13. val av revisor och suppleant
14. val av valberedning
15. övriga ärenden.
På extra föreningsstämma skall utöver ärenden enligt P 1-5 endast förekomma de
ärenden för vilka stämman blivit utlyst och angetts i kallelsen till stämman.

21. Kallelse
Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgift om förekomna ärenden och skall
ske skriftligen senast en vecka före stämman.

22. Rösträtt på föreningsstämma
Vid föreningsstämma har nyttjanderättshavare en röst per nyttjanderätt, dock högst 1/5
av det samlade röstetalet på stämman. Röstberättigad är endast den
nyttjanderättshavare som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.
Röstning genom ombud får ske om ombudet är äkta make eller varaktigt
sammanboende närstående till medlemmen.

23. Röstning
Omröstning vid föreningsstämma sker öppet. Vid val kan närvarande röstberättigad
medlem begära sluten omröstning. Vid lika röstetal avgöras val genom lottning och i
andra frågor gäller den mening som stöds av stämmans ordförande. Är denne inte
röstberättigad avgörs frågan genom lottning.

24. Stadgefrågor
Vid förslag om ändring av föreningens stadgar eller om föreningens upplösning får
upptas till avgörande vid två på varandra följande ordinarie föreningsstämmor. För
godkännande av sådant förslag erfordras:
– att förslaget är upptaget i kallelsen till respektive stämma
– att förslaget biträdes av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

25. Överlåtelse av fast egendom m.m.
Överlåtelse och förvärv av fast egendom samt upptagande av lån överstigande 6
prisbasbelopp får endast ske efter godkännande av föreningsstämman, där beslutet
biträdes av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

26. Uteslutning
Styrelsen äger utesluta medlem ur föreningen om medlemmen ej erlägger stadgeenliga
avgifter senast en månad efter att han delgivits krav på ogäldna avgifter.
Styrelsen äger också utesluta medlem som grovt åsidosätter för hamnanläggningen
gällande ordningsföreskrifter.
Har medlem uteslutits ur Umeå Segelsällskap skall styrelsen omedelbart utesluta honom
ur hamnföreningen.
Beslut om uteslutning skall med angivande av orsaken delges medlemmen med
rekommenderat brev med mottagningsbevis.
Medlem, som utesluts på grund av grovt åsidosättande av anläggningens
ordningsföreskrifter, äger rätt att vid närmast följande ordinarie stämma söka ändring i
beslutet under förutsättning att han inom 14 dagar efter det att han fått del av beslutet
skriftligen anmäler besvär hos styrelsen.
Klaganden skall kallas till ordinarie stämman minst åtta dagar i förväg i rekommenderat
brev med mottagningsbevis.

27. Likvidation
Vid föreningens upplösning skall behållna tillgångar i denna, om annan fördelning inte
bestämts av stämman, tillfalla medlemmarna.